Medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Uppsalaregionen växer och utmaningarna är stora. Inte minst när kraven på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska uppfyllas. Det innebär också möjligheter. Regionens fysiska tillväxt, bland annat genom utbyggnaden av Södra staden och infrastruktursatsningen Uppsalapaketet, skapar stor potential för innovativa lösningar till en hållbar framtid. Viktigt i detta arbete ett holistiskt angreppssätt där akademi, näringsliv och samhälle samverkar för att lösa dagens och morgondagens utmaningar och realisera möjligheterna.

Fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt 2050. Det är en hög ambitionsnivå. Genom att samla innovationsteam med bred förankring i akademi, näringsliv och offentlig verksamhet medverkar STUNS Hållbara samhällen till en gemensam regional kraftsamling för att nå de högt uppsatta målen. Bland annat genom olika samverkansplattformar där regionens arbete inom Horizon Europe och EU:s gröna giv kan fortskrida.

STUNS Hållbara samhällen ska bidra till att utveckla Uppsalaregionens hållbarhetsledarskap genom innovativa lösningar kopplade till samhällsutmaningar och hållbar stadsutveckling och baserade på helhetssyn och systemperspektiv. Så blir STUNS Hållbara samhällen en del i det gemensamma arbetet för en inkluderande hållbar tillväxt, där hållbarhetens alla tre dimensioner — ekologisk, ekonomisk och social — beaktas.

Exempel på strategiska insatser

Viable Cities är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer och omställningen till klimatneutrala stäer 2030. STUNS Hållbara samhällen ansvarar för framsyn, samverkan och innovation inom Uppsalas- och Enköpings projekt.

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar för att nå Uppsalas klimatmå och bidra till en hållbar värld. STUNS Hållbara samhällen är en av fokusgruppledarna.

Dialog X är ett diskussionsforum där STUNS Hållbara samhällen för samman insatser inom medborgardialog och samverkan med civilsamhälle för att hitt innovativa lösningar på hållbarhetsrelaterade samhällsproblem.

Lokala möjligheter till cirkulär ekonomi är ett projekt som är till för att accelerera den cirkulära näringslivsutvecklingen i Uppsalaregionen genom att kartlägga behov samt koppla ihop aktörer och visa på vinsterna med cirkulära samarbeten. Projektet är EU-finansierat genom den regionala utvecklingsfonden.

Logotyper