Innovation och affärer

Innovation och affärer – med nya tillväxtföretag som mål

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) har en central roll i den regionala innovationsmiljön för att säkra inflödet av nya entreprenörsdrivna företag. Inom fokusområdet Innovation och affärer driver STUNS även frågor om innovationsmiljöns organisation och företagens kapitalförsörjning i tidiga skeden.

UIC

Regionens företagsinkubator UIC är öppen för alla kunskapsbaserade företag.

En dryg tredjedel av företagen har sitt ursprung i universiteten, lika många är avknoppningar från näringslivet. Resten kommer från offentlig sektor eller har grundare som inte tillhör någon av dessa kategorier. Den dominerande sektorn är life science med drygt 40 procent. Omkring 10 procent av företagen i UIC har bildats utanför regionen.

UIC anses vara en av de mest framgångsrika företagsinkubatorerna i Sverige. En förklaring till UIC:s framgång ärdet stöd av erfarna och branschkunniga affärscoacher som erbjuds i det tvååriga Acceleratorprogrammet. Företagen betalar ett marknadsmässigt arvode för affärscoachens tid. En annan viktig framgångsfaktor är att UIC inte tar ägarandelar i bolagen. Inkubatorn bedriver inte heller uthyrning av lokaler utan är helt koncentrerad på affärsutveckling i bolagen.

 

I samverkan med…

UIC omorganiserades 2003 under ledning av STUNS och nystartades i januari 2004. Sedan 2006 ägs UIC av fyra lika stora delägare, Almi  Företagspartner Uppsala, SLU Holding, Uppsala universitets Utveckling AB och
STUNS. Almis andel i UIC övertogs 2013 av Uppsala kommun.

Regionförbundet Uppsala län är en viktig regional stödgivare liksom UIC:s partnerföretag från näringslivet. UIC ingår även i Almi Innovationsbrons nationella inkubatorprogram.

UIC har samarbetsavtal med Uppsala BIO, Innovation Akademiska och Uppsala universitet Innovation, samt med Östhammars kommun inom ramen för kommunens så kallade mervärdesavtal med Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

UIC har också samarbetsavtal med Södertälje kommun med ansvar för att etablera en lokal företagsinkubator.

 

Kapitalförsörjning

STUNS har under lång tid uppmärksammat frågan om förbättrad tillgång på externt ägarkapital till företag i fasen efter såddfinansiering. Erfarenheterna från ett antal genomförda projekt och utredningar visar att det så kallade finansiella gapet finns i ett stort antal länder.

Det krävs såväl förändringar av lagar och regler på nationell och EU-nivå, som regionala initiativ för att säkra tillgången på riskvilligt externt ägarkapital som investeras med långsiktighet och vilja till industriell tillväxt. STUNS har därför valt att avstå från engagemang i enskilda fondprojekt, men att fortsätta driva frågan i andra former.

 

Samlokalisering

STUNS har en viktig roll som pådrivare för samverkan mellan Uppsalas innovationsstödjande organisationer. På samma adress som STUNS finns flera av aktörerna inom innovationsmiljön i Uppsala.

Samlokaliseringen är ett led i det samordnings- och effektiviseringsarbete som startades 2003 på initiativ av STUNS och som sedan dess kontinuerligt bedrivs av de involverade aktörerna med STUNS som koordinator. Det senare innebär bland annat att STUNS förhandlar och tecknar kontrakt med fastighetsägaren och fungerar som hyresvärd för de samlokaliserade organisationerna.

Mer information finns under fliken Samverkan.

UIC