Skip to main content

Från drömmen om en teknikpark 1983 till samverkan för hållbar kunskapsbaserad tillväxt idag

Från drömmen om en teknikpark 1983 till samverkan för hållbar kunskapsbaserad tillväxt idag

Samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag på nya områden var en grundtanke när Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle – STUNS initierades 1983.

Initiativtagaren, dåvarande landshövding Ingemar Mundebo, kallade samman nyckelaktörerna från universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Syftet var att etablera en teknikpark och arbetet vilade på en stiftelseurkund och ändåmålsparagraf som än idag är bärande för verksamheten.

STUNS ändamålsparagraf

Stiftelsens ändamål är att med utgångspunkt i den forskning och utveckling samt utbildning som bedrivs vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, utveckla samarbetet mellan universiteten och samhället genom att:

  • Medverka till att forskningsresultat, produkter och idéer överförs från universiteten till företag och samhällsorgan
  • Medverka till att företagens och samhällsorganens behov av forsknings- och utvecklingsinsatser beaktas vid universiteten
  • Medverka till att företagens och samhällsorganens behov av särskilda utbildningsinsatser tillgodoses av universiteten
  • Medverka till att lokaler och utrustning m.m. anskaffas och upplåtes för företag och andra verksamheter i anslutning till universiteten
  • Medverka i övrigt till att universitetens kapacitet tillvaratas

Strategiska frågor i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle

Tanken var att stiftelsen skulle upplösas när teknikparken började byggas, men stiftarna ville annorlunda. Parterna såg ett stort värde i att regelbundet mötas för att diskutera och besluta i gemensamma regionala tillväxtfrågor i gränslandet mellan akademi, näringsliv och politik. Uppsala hade av en slump, och genom framsynta beslutsfattare, identifierat och startat vad som långt senare kom att kallas regionalt innovationssystem, Triple Helix, och offentlig-privat samverkan. STUNS kom att bli en innovation i sig.

Framväxten av ett innovationssystem i Uppsala och lärosätenas ökade kapacitet att understödja samverkan gör att STUNS roll successivt har förändrats. STUNS har idag en position som regionalt samverkansorgan och fokuserar primärt på strategiska frågor för Uppsalaregionen i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle.

sv_SE