Skip to main content

Arbetsformer och förhållningssätt

Funktioner

Som ledande mötesplats och samverkansplattform med aktivt deltagande från alla samhällssektorer skapar STUNS baserat på behovs- och omvärldsanalys nödvändigt manöverutrymme för nya idéer och initiativ som stärker stadens och regionens konkurrenskraft och hållbara tillväxt.

Mötesplats & diskussionsforum

STUNS utvecklar strategiska mötesplatser och diskussionsforum där lokala och regionala beslutsfattare kan samlas kring gemensamma mål, utmaningar och möjligheter. Syftet med dessa forum är att uppnå en framsyn och en samsyn mellan innovationssystemets alla aktörer och intressenter.

Samverkansplattform & systemperspektiv

STUNS ska anta ett systemperspektiv som inbegriper akademi, näringsliv och samhälle. Verksamheten ska initiera, testa och utveckla olika former av offentlig-privat samverkan inom sakområden som stiftarna enats om.

Utblick & insikt

STUNS ska bistå med kontinuerlig behovs- och omvärldsanalys för påverkans- och förbättringsarbete, samt ett regionalt, nationellt och internationellt strategiskt nätverksbyggande.

Styrande principer

STUNS styrande principer sätter ramarna för stiftelsens arbetssätt, förhållande till omvärld och kontakt med intressenter.

Evidensbaserad & oberoende

STUNS ska tillhandahålla evidensbaserade underlag med strategisk höjd, som verkar för hela Uppsalaregionen och dess framväxt av kunskapsintensiv verksamhet.

Hållbart förhållningssätt

STUNS ska ha ett hållbart förhållningssätt som ger tydliga tilläggsvärden till stiftarnas ordinarie verksamhet och som harmonierar med målen i Agenda 2030.

Flerpartsdeltagande

STUNS ska säkra bred förankring och föra samman beslutsfattare från hela Uppsalas innovationssystem.

Kunskapsintensiv verksamhet

STUNS ska värna kunskapsintensiv verksamhet, med särskild inriktning på entreprenörskap och näringar som är långsiktigt värdeskapande.

Värdegrund

Med vårt starka driv ser vi ständigt till att skapa förändring; med handling hellre än ord och på systemnivå hellre än i detaljerna. Genom att uppmuntra till oliktänkande och alltid inkludera andra personer verkar vi för ett brett samarbete, både internt och externt. Tack vare vår nyfikenhet vågar vi tänka utanför ramarna och vi uppmuntrar andra att göra det samma, vilket skapar grogrunden för innovativa idéer.

Förändringsdrivare

Vi prioriterar processer med hög förändringspotential, där vi bryter ny mark mellan discipliner och mellan branscher.

Vi bjuder in till förutsättningslösa dialoger ihop med nyckelaktörer.

Vi skapar förutsättningar för hållbar förändring, genom att visa med handling istället för ord.

Jag är lyhörd, modig och ihärdig.

Jag ser till helheten för att avgöra rätt riktning och se de områden där jag gör störst avtryck.

Jag är kreativ och innovativ i mitt arbetssätt för att kunna hjälpa andra organisationer bidra till förändring på systemnivå.

Inkluderande

Vi gillar när olikheter möts och vi anser att alla oavsett bakgrund har något att bidra med.

Vi bjuder in alla som vill och kan bidra, både internt och externt.

Vi är lyhörda och samarbetsvilliga.

Jag ser andra och jag vågar ta med den oinbjudna gästen.

Jag agerar prestigelöst.

Jag värdesätter kompetens och mod istället för titel.

Nyfikna

Vi har ett öppet sinne och vågar tänka utanför ramarna.

Vi vågar springa långt i tanken.

Vi tycker att nya och udda idéer låter spännande.

Jag frågar, lyssnar och delar med mig.

Jag vågar tänka annorlunda och jag uppskattar när någon ifrågasätter.

Jag uppmuntrar andra att vara nyfikna och att komma med nya idéer.

sv_SE