Skip to main content

Innovationsveckan

Innovationsveckan är en plattform för aktörer som i någon form är med och utvecklar offentlig sektor, där alla organisationer och företag som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar är välkomna att arrangera aktiviteter. Aktörer från Uppsalaregionens innovationsekosystem arrangerar ett flertal aktiviteter under veckan.

Program 5 oktober

 

09:00–09:45 UPPSALA UNIVERSITET

MAYday for Crisis – digitizing research collaboration under a period of crisis

MAYday for Crisis is a platform initiated by Uppsala University Innovation with the ambition to encourage new research projects and innovations, related to the COVID-19 pandemic. More than 120 researchers from Uppsala University have joined the platform so far, creating a unique pool of interdisciplinary competences which by new idea development methods and thorough understanding of the current societal challenges, will contribute to, among others, battling the Covid-19 crisis. Uppsala University Innovation functioning as an entryway between academia and society, will be a central player on this journey supporting all new projects and innovations commenced on their whole lifespan – for that, the active involvement of societal actors is indispensable.

 

Program 6 oktober

 

10:00–11:00 TESTA CENTER, UPPSALA UNIVERSITET

Testa Center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Målgrupperna är forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.

Vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där en fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft.

Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens läkemedelsutveckling, där biologiska läkemedel kräver nya arbetssätt.
Genom sitt samarbete med Testa center och Cytiva erbjuds studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, samt att universitetets forskare får tillgång till Testa Center och dess moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.

Seminariet under Innovationsveckan syftar till att visa hur samverkan mellan samhällets och näringslivets behov kan mötas med framsynt kompetensförsörjning i samverkan.

Medverkande:
Testa Center: Jesper Hedberg, föreståndare

Forskargrupper från Uppsala Universitet som använt Testa Center:
Sara Mangsbo, Associate senior lecturer/Assistant Professor at Department of Pharmaceutical Biosciences, Immune oncology
Albert Mihranyan, Professor in Nanotechnology and Functional Materials at Uppsala University

Kursansvarig och studenter som använt Testa Center för laborativa moment:
Karin Stensjö, Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Chemistry – Ångström Laboratory, Molecular Biomimetics; Microbial Chemistry

 

12:00–12:45 REGION VÄSTMANLAND, REGION ÖREBRO LÄN, REGION SÖRMLAND, REGION UPPSALA, REGION ÖSTERGÖTLAND

Stärkt innovationskraft genom smart specialisering

Välkommen på en digital lunchföreläsning med Östra Mellansveriges regioner! Vi arbetar för att möjliggöra innovation och för att våra innovationsstödjande aktörer och miljöer samt företag ska kunna leverera hållbara lösningar på komplexa utmaningar. Genom metoden smart specialisering kraftsamlar vi inom fyra strategiskt utvalda utmaningar.

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar inom områden som miljö, energi, klimat och demografi. Dessa utmaningar skapar en stor efterfrågan på innovativa och hållbara lösningar. Hör oss i Östra Mellansverige berätta om utmaningsdriven utveckling och arbetet för att stärka regionens innovationssystem.

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Föreläsningen är kostnadsfri och digital.

Om ÖMS: I Östra Mellansverige ingår länen Västmanlands, Östergötlands, Sörmlands, Uppsala och Örebro län. I detta arbete har de fem länen tillsammans identifierat fyra områden inom vilka det finns samlad kompetens och förmåga att adressera viktiga utmaningar och utvecklingsriktningar i näringslivet. Dessa utmaningar handlar om energiomställningen, livsmedelssektorns utveckling, vårdens och omsorgens framtid och industrins transformation. Arbetet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information om det ÖMS-gemensamma arbetet, kontakta Therese Kristensson (therese.kristensson@regionvastmanland.se).

 

10:20–10:50 UPPSALA KOMMUN

Tjänstedesign inom familjehemsvården

Hur kan man använda tjänstedesign i utvecklingen av socialtjänstens familjehemsvård? Logga in och lyssna till socialförvaltningen i Uppsala kommun och deras arbete.

Beskrivning av ett utvecklingsprojekt om socialtjänstens familjehemsvård. I projektet har metoden tjänstedesign använts. Vi kommer att beskriva arbetet med tjänstedesign som verktyg och det fortsatta arbetet med metoden efter att projektet tog slut.

Talare: Marita Eriksson och Beate Hyttinen Lindgren, socialförvaltningen Uppsala kommun

 

Program 7 oktober

 

10:30–11:00 UPPSALA UNIVERSITET, SLU OCH UPPSALA KOMMUN

Både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har samverkansavtal med Uppsala kommun. Ett viktigt syfte är att stimulera den innovationskraft som krävs för samhällets omställning i stort, men särskilt för stadens snabba expansion söderut. Utvecklingen av Södra staden inbegriper på ett konkret sätt hållbarhetsbegreppets samtliga dimensioner. Vi ger smakprov på hur universitet och kommun samverkar i dag och reflekterar över hinder och utvecklingsmöjligheter.

Medverkande: Anna Rutgersson – Uppsala universitet, Martin Melkersson – SLU, Christian Dahlmann – Uppsala kommun

 

11:00–11:45 UPPSALA KOMMUN

Ledarlabbet – en innovativ satsning för medarbetare som vill bli chefer

Uppsala kommuns satsning Ledarlabbet syftar till att inspirera och träna medarbetare som vill bli chefer för sina kommande uppdrag. Fokus ligger på ledarskap, utveckling och innovation.

Konceptet är nytt och utvecklas löpande, under hösten tar vi med oss deltagarna på olika träningsinspirerande träffar – exempelvis Samtalslabbet, Chefslabbet, Beteendelabbet – De får testa, träna och tänka nytt. Deltagarna får parallellt med träffarna även träna nyskapande i ett skarpt case som bygger på faktiska behov inom kommunkoncernen.

Ett labb ger oss som arbetsgivare också möjlighet att testa lösningar som vi kan tillämpa utanför Ledarlabbet, vid introduktion och utveckling av Uppsala kommuns befintliga chefer. Som exempel labbar vi med att nyttja de personlighetsprofiler som genomförs vid rekrytering som utgångspunkt för individuella utvecklingsplaner.

Uppsala kommuns första ledarlabb lockade cirka 200 sökande, just nu genomgår 15 medarbetare sin träning.

 

13:00–13:30 UPPSALA UNIVERSITET

Finansiering för ökad samverkan och innovation

Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället. Finansiering av samverkansprojekt är ofta en avgörande faktor för att konkreta samarbeten mellan akademi och andra organisationer ska kunna initieras. Små medel i tidigt läge kan skapa stora värden.

Samverkans- och projektledare Olle Bergdahl vid UU Innovation berättar om finansiering för ökad samverkan och innovation. Du får lyssna till exempel och erfarenheter från det nationella projektet SAFIR (Samverkansfinansiering – Rekommendationer och modell för ökat nyttiggörande). Projektet omfattar sju lärosäten: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Tillsammans testas olika verktyg för samverkansfinansiering och utifrån det utvecklas kunskap om hur samverkansfinansiering bäst kan användas för att skapa hållbara idéer och hållbara samverkanskonstellationer med aktörer utanför universitet och högskolor. SAFIR arbetar också med hur man når ut brett på våra respektive lärosäten för att inspirera målgrupper som inte har en stark tradition av samverkan. Projektet inkluderar även erfarenhetsutbyte kring processer och uppföljningsrutiner för att säkerställa finansiering av rätt idéer.

 

14:00–15:00 UPPSALA UNIVERSITET

“Hur kan vi få till systemförändringar för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika?”

PLATINEA (www.platinea.se) är en samverkansplattform mellan akademi, vård, industri och myndigheter för att förbättra användning och tillgänglighet av antibiotika. Flera konkreta förslag har tagits fram så som att skapa säkerhetslager, centralisera inköpet och bygga nya datasystem. Men det finns flera hinder till att genomföra dessa förändringar (t.ex. regelverket, silosmentalitet, avsaknad av tillit mellan organisationer): hur dessa hinder kan angripas är temat för detta seminariums diskussioner.

 

Program 9 oktober

 

09:00–11:00 UPPSALA KOMMUN I SAMVERKAN MED HELSINGBORG STAD

Kompetens för innovation och innovationsledning – hur då?

Innovationsforskarna Leif Denti och Klas Palm ingår båda i det nystartade projektet E-lärande för innovationskraft som Uppsala kommun och Helsingborg stad driver. Tillsammans kommer vi få lära oss mer om vilken kompetens offentlig sektor behöver för öka sin innovationskraft och hur man går från idé till verkstad?

Det nystartade projektet “E-lärande för ökad innovationskraft” syftar till att stärka innovationskompetensen hos ledare i Uppsala kommun och Helsingborg stad. Hur kan, bör, ska en ledare agera för att skapa innovationer i offentligsektor? Och varför är det här viktigt?

Det nystartade projektet bygger på erfarenheter från det just avslutade ESF-projektet “Innovationskompetens” där man arbetat hårt med att utbilda medarbetare och chefer i Uppsala kommun, Västerås stad och Region Uppsala i tjänstedesign och innovation.

Ungefärliga hålltider:
9:00-9:10 Innovationskompetens – vad är det?
9:10-9:20 E-lärande för innovationskraft – vad är det?
9:20-9:40 Så funkar kreativitet – kompetens som faktor X – Leif Denti
9:40-9:50 Frågestund
9:50-10:00 PAUS
10:00-10:20 Från idégenerering till förverkligande – hur då? – Klas Palm
10:20-10:30 Frågestund
10:30-10:40 E-lärande för innovationkraft – hur då?
10:40-11:00 Interaktion och paneldiskussion om kompetens, e-lärande och förändring

 

10:00–11:00 TESTA CENTER, REGION UPPSALA, STUNS LIFE SCIENCE

Testa center skapar branschöverskridande samarbeten

Vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där en fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft. I detta seminarium berättar vi om hur metoden Testa Challenge kan användas i detta syfte.

Den nationella forskningsinfrastrukturen Testa Center anordnar i oktober tillsammans med STUNS Life science, Cytiva och Region Uppsala en utmaningsdriven tävling, Testa Challenge, för att fånga tekniska och digitala innovationer som kan användas i den redan existerande bioprocess- och uppskalningsmiljön.

Metoden Testa Challenge är generisk och kan användas för att utifrån identifierade utmaningar, genom ett utlysningsförfarande, skapa tvärvetenskapliga projekt och branschöverskridande samarbeten.

Tävlingen Testa Challenge nyttjar ett sedan tidigare utvecklat koncept med tematiserad utlysning. Fokus är kopplingen Life science och ICT/Tech. Den första utlysningen under 2020 har sponsrats av Region Uppsala och Cytiva.

Seminariet under Innovationsveckan belyser värdet av offentliga aktörer som behovsägare, kravställare och möjliggörare för regional utveckling, samverkanspartner och tillgängliggörande av lokal infrastruktur gentemot nationella och internationella aktörer.

Medverkande:
• Testa Center
• Bolag som deltar i Testa Challenge
• STUNS
• Region Uppsala

 

10:00 REGION UPPSALA INNOVATION

Expertkraft – smartare vård tillsammans

Har du någon gång upplevt svårigheter att nå hälso-och sjukvården för att få en produkt eller tjänst utvärderad? Nära vård och hälsa i Region Uppsala testar just nu ”En väg in” för företag som vill träffa vårdens experter. Under vårt seminarie får du möjlighet att testa strukturen och diskutera dina idéer och behov av att möta vården.

Just nu testar vi konceptet Innovationsnoder i primärvården tillsammans med fyra vårdcentraler i region Uppsala. En Innovationsnod är en verksamhet med struktur och kultur för att ta emot idéer och behov från patienter, medarbetare och närstående. Här finns också kunskap och engagemang för att delta i samarbeten med företag. Expertkraft involverar små och medelstora företag för att tillsammans med vården diskutera möjliga lösningar av vårdens behov i form av produkter och tjänster. Syftet är att företag ska få en inblick i vårdens behov och för vården innebär mötet en chans till att vara med och utforma framtidens vårdprodukter och tjänster. Innovationsnoder i primärvården är ett delprojekt inom Innovationsmotorprojektet som utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet leds och koordineras av Swedish Medtech.

 

11:15–12:00 UPPSALA KOMMUN

Swedish Edtest – en testbädd för digitala lärverktyg

Hur kan digitala lärverktyg stärka lärare och elever? Och hur kan lärare få ökad kompetens i att arbeta med digitala lösningar? Logga in och lyssna på hur Uppsala arbetar i det nationella projektet Swedish Edtest.

Uppsala kommuns utbildningsförvaltning deltar sedan 2019 i det nationella Vinnova-stödda projektet Swedish Edtest. Det är med och skapar en testbädd för digitala lärverktyg som bidrar till att digitala lärverktyg blir mer effektfulla samt att lärares kompetens att välja och
värdera digitala lärverktyg stärks, på vetenskaplig grund. Under passet kommer du att få veta mer om hur arbetet bedrivs och vad man hittills kommit fram till.

Talare: Bland andra Magnus Blixt, verksamhetsutvecklare Uppsala kommun, Anna Åkerfeldt, forskare vid Stockholms universitet och Johanna Karlén, edtechbranschen.

 

13:00–13:20 UPPSALA UNIVERSITET, SWEDELIVER

Nästa generations läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

The Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver) är ett kompetenscentrum med akademiskt nav vid Uppsala universitet och 15 involverade företag från Sverige, Finland och Danmark. SweDelivers aktiviteter är tungt forskningsinriktade men inkluderar även ett arbetspaket för kompetensutveckling och livslångt lärande. Här utbildas så väl unga som seniora forskare, med samverkan mellan akademi och industri som stark drivmotor. Under denna korta föreläsning kommer exempel på aktiviteter som rullats ut att diskuteras och relateras till förändringar i kunskapsöverföringsmönster som svar på Covid-19 pandemin.

 

13:00–13:45 REGION UPPSALA INNOVATION

Innovationsjakten- jakten på innovativa lösningar på vårdens behov. Varför ska företagen bry sig?

I förflyttningen mot effektiv och nära vård sker en omfattande transformation av hälso- och sjukvården. För att möta de nya behoven behöver vi hitta nya former för samverkan över organisationsgränserna. Därför bjuder Region Uppsala nu in till Innovationsjakten, med utmaningen: Digitala stöd för egenvård med patienten som utförare och användare.

Vi kommer att ta er igenom konceptet Innovationsjakten och beskriva vilka hinder som en region stöter på vid samverkan med externa intressentgrupper. Vi avslutar sedan med en diskussion kring varför det finns ett värde för företagen att lägga tid på aktiviteter som inte handlar om en direkt upphandling eller försäljning. Varför ska du som företag bry dig om regionens behov? Det och mycket mer hoppas vi beröra under den här föreläsningen.

 

14:00–15:00 UPPSALA UNIVERSITET, ADDLIFE KOMPETENSCENTRUM

AddLife Kompetenscentrum – ett samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor för additiv tillverkning inom livsvetenskaper

AddLife är ett nyfinansierat VINNOVA kompetenscenter som samlar fler än 20 partners inom akademi, industri och offentlig sektor för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskap www.uu.se/en/research/addlife. Centret leds av institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca 100 MSEK och kommer att drivas i fem år i första hand, mellan 2020-2024. Syftet med centret är att i samverkan stödja, utveckla och tillhandahålla en framtida leverans av kompetens, teknik och nya innovationer inom additiv tillverkning för livsvetenskaper.

sv_SE