Skip to main content

Ordförande och VD har ordet

Stefan Attefall

Ordförande STUNS

Andreas Larsson

VD STUNS

Uppsalaregionens innovationssystem har ständigt utvecklats för att understödja idébärares entusiasm, riskvilja och driv och samtidigt tillvarata möjligheter som uppstår i gränslandet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

STUNS är idag en samverkansplattform där strategiska frågor och satsningar för Uppsalaregionen inom kunskapsintensiv verksamhet diskuteras och vid behov sjösätts. STUNS arbetssätt vilar på bred förankring i akademi, näringsliv och samhälle och syftar till att nå samsyn, framsyn, samverkan och samskapande kring strategiskt viktiga frågor för Uppsalaregionen.

Detta är en förutsättning för att hitta hållbara innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Styrelse

Stefan Attefall

Landshövding Uppsala län

Anders Hagfeldt

Rektor, Uppsala universitet

Maria Knutson Wedel

Rektor, SLU

Emilie Orring (M)

Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

Erik Pelling (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Tomas Stavbom

Regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

Ersättare

Therez Almerfors (M)

Kommunalråd, Uppsala kommun

Cecilia Magnusson

Länsråd, Länsstyrelsen Uppsala län

Helena Proos (S)

Regionstyrelsens andre vice ordförande, Region Uppsala

Caroline Sjöberg

Universitetsdirektör, Uppsala universitet

Joakim Fagerudd

Sitemanager, Sandvik Coromant

Torleif Härd

Dekan, SLU

Adjungerade

Joachim Danielsson

Stadsdirektör, Uppsala kommun

Johan von Knorring

Regiondirektör, Region Uppsala

Extern ledningsgrupp

Urban Eriksson

VD, SLU Holding

Stefan Frank

Vice VD, Favro

Ulrica Hedman

VD, Länsförsäkringar Uppsala

Kristina Jansson

Tf avdelningschef Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Uppsala län

Jenny Nordquist

Enhetschef, Uppsala universitet Samverkan

Andreas Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Charlotte Skott

Näringslivsdirektör, Uppsala kommun

Mirja Cedercrantz

Näringspolitisk strateg, Handelskammaren i Uppsala län

Björn Berg

VD, Ngenic

Stiftare

Handelskammaren är den ledande mötesplatsen för företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen, inklusive Uppsala. Huvudverksamheten fokuserar på att utveckla policies och påverka beslutsfattare i större frågor som påverkar näringslivet. Tillsammans med sina 2 000 medlemmar, samt genom sin nära kontakt med politiker och ledande affärsexperter, verkar Handelskammaren för politiska beslut som stärker regionens näringsliv. Det är också en viktig plattform för medlemsföretagen, för vilka Handelskammaren anordnar över 300 näringslivsknutna event per år.

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. De ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Region Uppsala är till för de som bor och verkar inom Uppsala län. Organisationen arbetar för att regionen ska vara nyskapande, växande och en region för alla med ett syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Det är viktigt att länets invånare ska trivas, vilja bo, arbeta och utvecklas där. Region Uppsala är en politiskt styrd organisation, där politikerna väljs vart fjärde år av de som är invånare i Uppsala län. De har bland annat hand om regionens sjukvård, Folktandvård och kollektivtrafik.

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. Universitetet är ofta högt placerat i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Uppsala kommun ansvarar bland annat för kommunens stöd och omsorg, dess skola och förskola, dess kultur och fritid, samt dess samhällsbyggnad och boendemöjligheter. Uppsala kommun är Sveriges 4:e folkrikaste kommun med drygt 230 000 invånare invånare och centralorten är landets fjärde största tätort.  Kommunkoncernens arbete styrs av nio inriktningsmål som också bildar dess vision, där dessa inriktningsmål bland annat fokuserar på kommunens jämställdhet, hållbarhet, attraktivitet och jämlikhet.

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. De är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld. Uppsala universitet arbetar med att utveckla de generella förutsättningarna för utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. I det arbetet står fem strategiska prioriteringar i fokus; kvalitetsarbete, internationalisering, infrastruktur, kompetensförsörjning och karriärsystem, samt stöd och miljö.

sv_SE