Skip to main content

Medverkar till nya lösningar inom energi och miljö

Globala omvärldsförändringar har stöpt om förutsättningarna för ekonomisk tillväxt på ett sätt som inte bara befäster energifrågans betydelse, utan också ger den en delvis ny roll. Nyckeln till framgång ligger i att stödja samverkan inom och mellan de system som utgör basen för den regionala tillväxten. Centralt för Uppsalaregionen är att möta utmaningarna kring effektförsörjning. De utgör idag det sannolikt enskilt största hotet mot Uppsalaregionens fortsatta expansion, samtidigt som frågorna, rätt hanterade, kan skapa många positiva sidoeffekter i den regionala ekonomin.

Energifrågan avgörande för hållbar regional tillväxt

Villkoren för regional tillväxt och konkurrenskraft är idag sammanflätade med en rad andra utvecklingsmål som kan sammanfattas i begreppet ”hållbar”. Det främsta exemplet på de praktiska utmaningar som följer av detta är klimatfrågan som utmanar de etablerade förutsättningarna för industriproduktion och ekonomisk tillväxt.

Uppsalaregionen är väl positionerad för att bli en ledande utvecklingsnod i skärningspunkten hållbar energi, hållbar stadsutveckling och kamp mot klimatförändringarna. Här har STUNS Energi med samsyn, framsyn, samverkan och samskapande som kärnvärden en viktig roll att fylla. Rätt hanterad kommer den tillväxthotande effektbristen och det övergripande klimatarbetet att vara en motor för nyskapande innovationer och framtidens företag och industrier. Detta skulle gynna svensk export samtidigt som det påskyndar uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål.

Ledande testbädd där innovativa lösningar testas och utvecklas

Allt utifrån visionen att göra Uppsala till en ledande nod för samverkan inom energi- och miljöområdet och en plats där nya tekniker, tjänster och affärsmodeller installeras och prövas i ett brett systemperspektiv och med hållbar ekonomisk tillväxt som mål. Det behövs lösningar inom effekteffektivisering, energilagring och inte minst efterfrågeflexibilitet. Läget är utmanande men medför också möjligheter för innovation och systemlösningar. Prioriterade fokusområden för STUNS Energi är kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap, verifiering av systemlösningar, samt idéutveckling.

Exempel på strategiska insatser

År 2017 formade STUNS Energi konceptet Female Energy Evening; en träffpunkt och ett inspirationsforum för kvinnor som  är intresserade av en karriär inom energibranschen. Svenska solelmässan är Sveriges främsta mötesplats för solel och relaterad energiteknik, arrangerad av STUNS Energi och Energikontoret i Mälardalen. I Uppsala Energy Stories, som startades och drivs av STUNS Energi, genomför årligen 100-150 universitetsstudenter energirelaterade projekt hos företag och organisationer i Uppsalaregionen.

sv_SE