Skip to main content

Hållbar kunskapsbaserad tillväxt i samverkan

Hållbar kunskapsbaserad tillväxt i samverkan

Hur värden kan skapas baserat på omställningen till en hållbar värld är kanske den enskilt viktigaste frågan som ledande kunskapsintensiva regioner kan ställa sig i jakten på hållbar tillväxt. Ett samarbetsorienterat arbetssätt som bygger på lärande och gemensamma krafttag mellan akademi, näringsliv och samhälle är avgörande när vi tillsammans tacklar dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Den som attraherar, utvecklar och behåller talanger och innovativa verksamheter står starkt rustad i omställningen till en hållbar värld.

Uppsalaregionen besitter flera av de styrkor som många platser runtom i världen drömmer om. Internationellt ledande akademiska institutioner, avancerad produktionsindustri, kunskapsintensiva näringar, rikt kulturliv, spirande entreprenörskap, högutbildad befolkning, hög andel unga människor i befolkningen, en grön och hållbar region, bra kommunikationer inom staden och regionen, samt närhet till Arlanda och Stockholm.

Tack vare en nära samverkan mellan regionens akademi, näringsliv och offentliga organisationer står Uppsala starkt inom ett flertal områden. Regionens framväxt gör samtidigt att nya stadsdelar växer fram och att stadsbilden förändras, samtidigt som ändrade vanor och resmönster i efterdyningarna av pandemin gör att nya utmaningar och möjligheter uppstår. Hållbar samhällsutveckling behöver gå hand i hand med akademins, näringslivets och samhällets behov av att skapa en attraktiv Uppsalaregion.

STUNS strategiska inriktningar 2022–2024

STUNS ska medverka till att stärka Uppsala, Uppsala län och storstadsregionen som ledande nod för kunskapsintensiva näringar och talangattraktion. Detta baserat på ett brett samverkansuppdrag. Stiftelsens ändamål är att med utgångspunkt i den utbildning, forskning och utveckling som bedrivs vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, utveckla samarbetet mellan universiteten, näringslivet och samhället.

Framväxten av ett innovationssystem i Uppsala och lärosätenas ökade kapacitet att understödja samverkan gör att STUNS roll successivt har förändrats, där stiftelsen idag har en unik position som regionalt samverkansorgan. STUNS ska genom sin roll som sammanhållande länk och facilitator i innovationsekosystemet medverka till att stärka sina stiftare och Uppsalaregionen.

Med samverkansuppdraget som bakgrund, och med utgångspunkt i Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi samt Agenda 2030-strategin, har STUNS och dess stiftare identifierat fyra stiftelseövergripande strategiska inriktningar för 2022–2024. Samtliga inriktningar ska medverka till en hållbar omställning i samklang med regional, kunskapsbaserad tillväxt, där STUNS ska agera strategiskt samverkansnav och stödfunktion för stiftarna:

  • Attraktivitet & story
  • Kompetensförsörjning & talangutveckling
  • Behovsägare & innovativt företagande
  • Platser, testbäddar & infrastruktur
sv_SE