Uppsalaregionen befinner sig i en föränderlig värld

Regional konkurrenskraft ska gå hand i hand med hållbarhetsmål såsom Agenda 2030. Samtidigt rycker den fjärde industriella revolutionen allt närmare. Branschgränser suddas ut och till synes disparata innovationsområden sammanflätas för att lösa dagens och morgondagens utmaningar.

Den ekonomiska återhämtningen efter finanskrisen 2008 har främst drivits av kunskapsintensiva städer och regioner med ledande akademiska institutioner, innovationsintensiv verksamhet och ett rikt kulturliv. Det är platser där talanger vill bo och arbeta. Många hävdar att städer och regioner, snarare än länder, konkurrerar om talang och kapital. Ekonomisk aktivitet följer talangerna. Den som attraherar, utvecklar och behåller talang och innovativa verksamheter vinner. Kompetensförsörjning är avgörande för regional hållbar konkurrenskraft.

Uppsala tar idag en allt tydligare position som Sveriges fjärde största stad och den norra noden i storstadsregionen. Staden och regionen besitter flera av de styrkor som många platser runtom i världen drömmer om. Internationellt ledande akademiska institutioner, konkurrenskraftig produktionsindustri, kunskapsintensiva näringar, rikt kulturliv, spirande entreprenörskap, högutbildad befolkning med en hög andel unga människor, en grön och hållbar stad med bra kommunikationer inom Uppsala och länet, närhet till Arlanda och Stockholm är viktiga framgångsfaktorer.

Konkurrensen mellan ledande kunskapsintensiva städer och regioner i världen hårdnar dock, inte minst genom tillväxten i Asien där många länder nu försöker ställa om till en innovationsbaserad ekonomi. De flyttar därmed fram sina positioner i globala värdekedjor, samtidigt som nya strategiska partnerskap formeras. Innovationslok driver både export, ekonomisk aktivitet och är en grundsten för varaktig hållbar regional tillväxt.

Likt många ledande kunskapsintensiva regioner och städer befinner sig Uppsala och storstadsregionen i en stark tillväxtfas med stora och angenäma utmaningar. Bostads- och infrastruktursatsningar såsom Uppsalapaketet, Södra staden, främre Boländerna, Arlandaområdets expansion är uppbackade av handfast framsynsarbete såsom Uppsala universitet 2050, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län och Uppsala kommuns trend och omvärldsanalys 2018.

När Uppsala och regionen växer är det viktigt att mobilisera privata och offentliga resurser för att stärka konkurrenskraften och nå gemensamma mål. Samhällsomvandlingen och stadens expansion är i sig testbäddar för att föra samman universitet, näringsliv och samhälle och hitta nya former av samverkan.

Uppsalaregionen har ett antal befintliga styrkeområden som behöver bibehållas och utvecklas. Parallellt med det behöver ny mark brytas inom framtidsområden där regionens aktörer bedöms ha goda förutsättningar att inta världsledande positioner.

I en föränderlig värld krävs samsyn, framsyn, samverkan och samskapande mellan universitet, näringsliv och samhälle för att befästa och förstärka Uppsalaregionens konkurrenskraft och attraktivitet. Därför ska STUNS utvecklas som strategisk mötesplats och genom systematisk behovs- och omvärldsanalys bygga en ny plattform för proaktivt samverkansarbete till stöd för kunskapsbaserade och långsiktigt värdeskapande verksamheter.

STUNS övergripande mål 2019-2021

STUNS ska medverka till att stärka Uppsala, Uppsala län och storstadsregionen som ledande nod i Norden för kunskapsintensiva näringar och talangattraktion genom att förstå hur globala värdekedjor, den fjärde industriella revolutionen, Agenda 2030 och andra faktorer påverkar och formar villkoren för hållbar, regional tillväxt och konkurrenskraft. Detta ska i sin tur bidra till att uppnå den regionala visionen och målet ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft”.

STUNS ska tillsammans med aktörer inom det regionala innovationssystemet, och nationella och internationella strategiska samarbetspartners, skapa mötesplatser och diskussionsforum, samverkansplattformar samt evidensbaserade insikter och utblickar i syfte att skapa varaktiga konkurrensfördelar i en föränderlig värld.